پیشنهاد انتقال پایتخت از تهران به آشتیان 1392

از آنجایی كه شهر آشتیان از دوره قاجار تا كنون پیشینه ی سیاسی و مذهبی در سرنوشت ایران و جهان داشته است و همچنین شهر علما و فضلا و مشاهیر و بزرگان و فلاسفه و نخبه پرور بوده ، ما شهر آشتیان را به عنوان پایتخت جدید ایران پیشنهاد می نماییم.

این شهر از نظر جغرافیایی در استان مركزی است ، از جنوب به اراك ، از شرق به اصفهان ، از شمال شرقی به قم ، از غرب به همدان و از شمال به تهران ارتباط دارد.

آب و هوای پاك و بسیار مطبوع این شهر و همچنین بررسی های به عمل آمده از نظر زلزله نگاری ،این شهر بر روی گسل های زلزله نمی باشد.

ارتفاع آشتیان از سطح دریا 2500 متر می باشد .

شهر آشتیان از نظر آب آشامیدنی هیچ گونه مشگلی ندارد .

ما برای انتقال پایتخت از تهران به آشتیان استقبال می كنیم.

 

ادامه دارد.....

سایت آشتیانی ها

 

 www.ashtianiha.ir