بــرو پــاییـن خیلی باحاله

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

..
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال
باحال باحال باحال باحال باحال باحال

دیـ ــدی چــقدر باحال بود ؟؟؟!

البته اشتباه کردی !

چون یکیش با خال بود!!!

.

.

.

.

.

.

چرا میری بالا ؟

نگرد خیلی باحال بود !

 

http://www.2rooz.com/wp-content/uploads/2013/11/Troll-24-470x247.jpg


 

عکس باحال از موزیک پلیر ها و هندزفری های جدید و قدیم

  

خوردن چیپس توی یک جمع و جلو مردم


طنز؛ پسرها چطوری چیبس می خورند؟!


اماوقتی هیچکسی نیستطنز؛ پسرها چطوری چیبس می خورند؟!