با تشکر از آقای آتشخانی عزیز.... که این عکس های خاطره ای رو از آلمان ارسال کردند...

آشتیان تفرش

تیم فوتبال آشتیان و تفرش .... زمان های بسیار دور...

زورخانه قدیم آشتیان....

نفر دوم از چپ مرحوم آتشخانی بخش دار سال های دور آشتیان ...( کلیه عکس ها با دوربین ایشان گرفته شده است )

 

 

اهدای جایزه توسط مرحوم آتشخانی در دبیرستان مسوفی الممالک